Disclaimer

Welkom op de website van maesmobility.be/maes-oil.be (’de Website’). Deze Website is eigendom van de Belgische onderneming MAES NV. Het correspondentieadres van MAES is MAES NV., Reedonk 12, 2880 Bornem. Wij verzoeken u deze Disclaimer aandachtig door te lezen.

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande bepalingen en bent u hieraan gehouden. Maak geen gebruik van deze Website indien u niet met deze Disclaimer akkoord gaat. Wij behouden ons het recht voor om deze Disclaimer te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien u deze Website na een dergelijke wijziging gebruikt, gaat u akkoord met de gewijzigde Disclaimer en bent u hieraan gehouden. Wij adviseren u om bij ieder gebruik van deze Website de Disclaimer door te lezen.

Content van de Website

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten, handelsrechten, het recht op de trade dress en/of de intellectuele eigendomsrechten op alle materialen, inclusief afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, iconen, foto’s, videoclips en schriftelijke en overige materialen die van deze Website deel uitmaken (gezamenlijk te noemen: ‘de Content’) voorbehouden aan, beheerd door of in licentie gegeven door MAES. Op de Website als geheel zijn auteursrechten en het recht op de trade dress van toepassing. Alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen zijn voorbehouden aan MAES.

Deze Website en alle content zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Geen enkel recht, eigendomsrecht of belang op of in gedownloade materialen of software gaat als gevolg van het downloaden of kopiëren over op u. Het is u niet toegestaan om de Content, de Website of enige hiermee samenhangende software geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, publiceren, verzenden, distribueren, wijzigen, afgeleide werken te creëren, te verkopen of deel te nemen aan enige verkoop of exploitatie ervan.

Deze Website bevat zo nu en dan mogelijk informatie met typefouten, onjuistheden of weglatingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, alsmede informatie te wijzigen of actualiseren. Wij verontschuldigen ons voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak.

Ingezonden materiaal

Alle naar ons verzonden commentaren, feedback, opmerkingen, berichten, ideeën, suggesties of overige communicatie (gezamenlijk te noemen: ’de Commentaren‘) worden en blijven exclusief eigendom van MAES. Indien u dergelijke Commentaren naar ons inzendt, draagt u alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen op en in alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op de Commentaren aan ons over. Wij zullen zijn gerechtigd om alle door u ingezonden materialen voor elk gewenst doeleinde te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken en te distribueren, zonder enige beperking en compensatieverplichting jegens u. Wij verzoeken u derhalve om ons geen Commentaren te sturen die u niet aan ons wenst over te dragen, inclusief vertrouwelijke informatie of origineel creatief materiaal als verhalen, productideeën of originele kunst.

Afstandsverklaring en aansprakelijkheidsbeperking

Deze Website en alle informatie, content, materialen, producten en diensten die hiervan deel uitmaken of u op andere wijze via deze Website worden aangeboden, worden door MAES op basis van ‘as is’ en ‘as available’ verstrekt, tenzij schriftelijk anders vermeld. MAES geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toezeggingen of garanties af ten aanzien van het functioneren van deze Website of de informatie, content, materialen, producten of diensten die hiervan deel uitmaken of u op andere wijze via deze Website worden aangeboden, tenzij schriftelijk anders vermeld. U komt uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van deze Website volledig voor eigen risico is.

MAES doet voorzover wettelijk is toegestaan afstand van alle uitdrukkelijke of impliciete garanties, inclusief doch niet beperkt tot impliciete garanties ten aanzien van verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig doel. MAES garandeert niet dat deze Website, de informatie, content, materialen, producten of diensten die hiervan deel uitmaken of u op andere wijze via deze Website worden aangeboden, eigen servers of door MAES verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen of overige schadelijke componenten. MAES is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van deze Website of uit informatie, content, materialen, producten of diensten die hiervan deel uitmaken of u op andere wijze via deze Website worden aangeboden, inclusief doch niet beperkt tot directe, indirecte en incidentele schade, schadevergoeding met een boetekarakter en gevolgschade, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Toepasselijk recht en geschillen

Bij een bezoek aan deze Website gaat u akkoord dat op deze Disclaimer Belgisch recht van toepassing is, met uitsluiting van enige bepaling ten aanzien van conflicterende wetgeving. Mogelijke geschillen die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw bezoek aan deze Website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank van Mechelen.