Algemene voorwaarden

 • Art. 1 : Overeenkomst
  Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van de bestelling tenzij deze onder voorbehoud is geschied. De uitvoering gebeurt conform de algemene voorwaarden vermeld op de afleveringsbon en/of de facturen van J.MAES ZN NV, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op latere verkopen en worden verondersteld gekend te zijn door wie een voorgaande factuur heeft aanvaard.
 • Art. 2 : Prijs
  Onze prijzen worden zonder verbintenis gegeven. De bestelling worden onder voorbehoud aangenomen en uitgevoerd tegen de officiële prijs van kracht op de dag van de levering. Elke verandering van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de verkoopprijzen uitmaken, geeft J.MAES ZN NV het recht de op dat ogenblik aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen.
 • Art. 3 : Overschrijving der goederen en leveringswijze
  De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Wanneer er zich specifieke leveringssituaties voordoen eigen aan de plaats van de levering, zal de klant J.MAES ZN NV er schriftelijk van in kennis stellen op het ogenblik van de bestelling. De hoeveelheid wordt vastgesteld bij de klant d.m.v. de meterstanden op de vrachtwagen al te lezen voor en na levering. Een exemplaar van de afleveringsbon met ticketprint van de meterstanden wordt steeds bij de klant achtergelaten.
 • Art. 4 : Leveringstermijnen
  Leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan bij niet consumenten, in de zin van de Wet van 14.07.1991, nooit aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Art. 5 : Annulatie
  Elke annulatie moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door J.MAES ZN NV. Bij annulering is een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling  verschuldigd.
 • Art . 6 : Eigendomsvoorbehoud
  Geleverde goederen blijven eigendom van J.MAES ZN NV tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, ook bij faillissement. Nieuwe onbetaalde goederen worden geacht de reeds betaalde te vervangen. De koper zal de verkoper verwittigen indien hij het pand waar geleverd werd verlaat alvorens de volledige prijs betaald werd en de identiteit van de volgende gebruiker meedelen.
 • Art . 7 : Risico
  De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. J.MAES ZN NV is alleen aansprakelijk voor schade ingevolge bewezen opzet en/of zware fout van J.MAES ZN NV en zij wijst elke verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt bij de levering ingevolge gebrekkig opslagmateriaal of gebreken aan de leveringsplaats af.
 • Art. 8 : Klachten
  De klant wordt geacht de goederen, bij levering in ontvangst genomen, nagezien te hebben. Een afleveringsbon met ticketprint van de meterstanden geldt als bewijs van de levering. Klachten van welke aard ook gebeuren schriftelijk binnen de 8 gewone dagen na levering aan J.MAES ZN NV. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen, welke nog niet in gebruik mogen genomen zijn, niet overschrijden.
 • Art. 9 : Betaling en wanbetaling
  Alle betalingen dienen uiterlijk op de vervaldag contact op de maatschappelijk zetel van J.MAES ZN NV te gebeuren. Bij niet-betaling op de vervaldag is er vanaf de dag daarna een intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd op het factuurbedrag, meer een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 EUR. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat er eerst een aanmaning is vereist. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Een akkoord over welke andere betalingswijze ook, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de in deze voorwaarden vervatte bepalingen. Alleen de consument in de zin van de wet van de handelspraktijken dd. 14.07.1991 heeft bij mogelijke tekortkomingen van J.MAES ZN NV conform die wet recht op een gelijkwaardige schadevergoedingen naar gemeen recht.
 • Art. 10 : Waarborgen
  De bestaande overeenkomsten worden onmiddellijk ontbonden bij faillissement van de klant.
 • Art. 11 : Geschil
  Bij betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel J.MAES ZN NV bevoegd.