ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MAES

Deel 1. Definities.

Artikel 1 Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Account: een door de Kaartbeheerder geopend klantnummer voor een Klant met een goedgekeurde kredietlimiet voor het afnemen van Brandstofproducten in een Tankstation.
 • Brandstofproducten: alle vormen van diesel-, benzine- en andere aardolie- en gasolieproducten, en alle aanverwante producten en diensten, die van tijd tot tijd door MAES aan de Klant worden geleverd.
 • Kaart: één of meerdere door de Kaartbeheerder aan een Klant verstrekte tankkaart(en), die de Klant onder de overeengekomen voorwaarden en modaliteiten de mogelijkheid geven om in het netwerk van Tankstations Brandstofproducten af te nemen.
 • Kaartbeheerder: MAES of elke onderneming waarmee MAES een overeenkomst heeft gesloten voor het uitgeven van Kaarten en het verwerken van transacties.
 • Kaartovereenkomst: de overeenkomst die tussen MAES en de Klant wordt gesloten inzake het gebruik van de Kaart, inclusief alle bijlage(n) en eventuele addenda daartoe.
 • Kaarthouder: de Klant of de door Klant aangewezen natuurlijke persoon die gerechtigd is gebruik te maken van de Kaart.
 • Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die (i) een Leveringsovereenkomst heeft gesloten en/of (ii) een Kaartovereenkomst heeft gesloten.
 • Klant-Consument: iedere Klant die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen MAES en de Klant betreffende de levering van Brand- stofproducten buiten het netwerk van Tankstations.
 • MAES: de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN, ingeschreven in het rechts- personenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met zetel te 2880 Bornem, Reedonk 12 en met on- dernemingsnummer 0429.995.654.
  Pagina 2 van 15
 • Persoonlijke Pagina: het besloten gedeelte op de website van MAES (cards.maes-oil.be) waartoe de Kaarthouder toegang heeft en waarop de Klant zijn gebruik en de gebruiksmogelijkheden van de Kaart kan inzien.
 • Pincode: de door de Kaarthouder gekozen combinatie van vier cijfers waarmee de Kaart wordt beveiligd bij het gebruikmaken van de Kaart.
 • Tankstation: een verkooppunt waar Brandstofproducten worden verkocht en dat behoort tot het netwerk van tankstations waarvoor de specifieke Kaart van de Klant geautoriseerd is en dat gemachtigd is om de Kaart te aanvaarden.
 • Wachtwoord: het door de Kaarthouder gekozen wachtwoord, nodig voor het verkrijgen van toegang tot de Persoonlijke Pagina

Deel 2. Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke levering van Brandstofproducten door MAES aan of ten behoeve van Klanten evenals op de Kaarten. Zij maken aldus integrerend deel uit van iedere Leveringsovereenkomst en van iedere Kaartovereenkomst.
 2. De Klant erkent en aanvaardt dat de gebeurlijke eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk worden uitgesloten, zelfs al worden deze op een later tijdstip meegedeeld.

Artikel 3 Prijzen.

 1. MAES respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programmaovereenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van de aardolieproducten. Bij levering van de Brandstofproducten kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel het gevolg van het gebruik van additieven dewelke niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend.
 2. Behoudens ingeval van een verkoop aan een Klant-Consument en tenzij door MAES anders aangegeven, zijn de opgegeven prijzen uitgedrukt in euro, exclusief belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen. De belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen zijn steeds ten laste van de Klant en worden door MAES aan de Klant doorgerekend.
 3. MAES kan, naar alle redelijkheid, servicetoeslagen vastleggen en veranderen, dewelke zullen gelden voor de toekomst. De lijst van servicetoeslagen zijn steeds raadpleegbaar via www.maesmobility.be.

Artikel 4 Betaling.

 1.  De Klant aanvaardt uitdrukkelijk (i) dat facturen en overige correspondentie enkel elektronisch per e-mail als bijlage worden verzonden, (ii) dat de elektronische facturen als originele facturen dienen te worden beschouwd en (iii) ziet er uitdrukkelijk van af om de geldigheid van deze elektronische facturen te betwisten. Indien de Klant ervoor kiest om een papieren factuur te ontvangen, zal hij dit aan MAES kenbaar maken. Behoudens ingeval van dergelijk verzoek door een Klant-Consument, behoudt MAES zich in dit geval het recht voor om hiervoor een bijkomende kost aan te rekenen van EUR 5,- per omslag.
 2. De Klant moet de verschuldigde bedragen uiterlijk op de vervaldag betalen, tenzij schriftelijk anders is overeen- gekomen. MAES Tankkaart en MAES Mobility Card facturen worden altijd via domiciliëring afgeschreven van de bankrekening van de klant.
 3. MAES heeft het recht om:
  1. betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle vervallen moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men); en
  2. alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn te compenseren met de bedragen die de Klant aan haar verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.

Artikel 5 Wanprestatie.

 1. Bij gebrek aan betaling binnen de vervaltermijn van één of meerdere facturen:
  1. heeft MAES van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op:
   1. betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 8% per jaar vanaf de datum van opeisbaarheid van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling; en
   2. betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 40,-,
    onverminderd het recht van MAES om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is dan voormelde bedragen;
  2. heeft MAES het recht om eventuele toegestane kortingen aan de Klant in te trekken;
  3. worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar;
  4. heeft MAES het recht om de nog uit te voeren verbintenissen jegens de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen; en
  5. zal de Klant, indien MAES voor reeds vervallen schuld(en) een afbetalingsplan heeft toegestaan aan de Klant, het voordeel van de gespreide betaling verliezen en wordt de volledige schuld, verhoogd met de moratoire interesten aan de conventionele interestvoet en de conventionele, forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 2. Bij twijfel over de solvabiliteit van de Klant, daarbij inbegrepen, doch niet beperkt tot, het niet of het laattijdig betalen van één of meerdere facturen, het leggen van beslag lastens de Klant (gebeurlijk ook door een derde), het aanvragen van betalingsuitstel, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige procedure, het stopzetten van de activiteiten van de Klant en de invereffeningstelling van de Klant, zal de Klant, op eenvoudig verzoek van MAES, een zekerheid verstrekken en die zekerheid in stand houden voor het bedrag dat, van het type dat, in de vorm die en bij de instellingen die MAES naar eigen goeddunken te allen tijde kan bepalen. Indien de Klant nalaat dit te doen, is MAES gerechtigd om alle leveringen op te schorten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

 1. De levering van Brandstofproducten geschiedt op risico van de Klant die zich tegen mogelijke schadegevallen behoorlijk dient te verzekeren.
 2. MAES is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, de niet-volledige uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van haar verbintenissen ingeval van opzettelijke of grove fout. Deze aansprakelijkheid is desgevallend enkel beperkt tot de voorzienbare, directe en persoonlijke schade van de Klant, met uitsluiting van alle indirecte, gevolg- of immateriële schade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde winst, verlies van inkomsten, financieel verlies, personeelskosten, schade aan eigendom of schade aan derden. De aansprakelijkheid van MAES is in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van (i) de uitkering waarop MAES aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, en (ii) het bedrag dat de Klant aan haar betaald heeft voor de levering van de Brandstofproducten die aanleiding heeft gegeven tot de schade van de Klant, waarbij een reeks van gebeurtenissen die eenzelfde schade veroorzaken als één gebeurtenis worden beschouwd.
  De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten laste van MAES.
 3. Indien de Klant van mening is dat de door MAES geleverde Brandstofproducten, of het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant MAES daar- van schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 (acht) dagen na levering, dan wel 8 (acht) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, bij gebreke waarvan de Klant terzake geen aanspraken meer kan doen gelden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MAES (behalve deze die door MAES schriftelijk en uitdrukkelijk is erkend) vervalt door het enkele verloop van een termijn van 1 (één) maand nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico.

 1. MAES behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde Brandstofproducten tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. De Klant verbindt zich ertoe deze Brandstofproducten niet te vervreemden of te verwerken alvorens volledige betaling.
 2. Het risico met betrekking tot de Brandstofproducten gaat evenwel reeds over op de Klant op het moment dat de Brandstofproducten het vulpistool verlaten.

Artikel 8 Overmacht.

 1. MAES zal niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van MAES en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend:
  1. stakingen, sociale geschillen van alle aard, gedeeltelijke of algemene stopzetting van werk, weigering om het even welk werk uit te voeren (ongeacht of het voorgaande wettelijk toegelaten is, of al dan niet betrekking heeft op de eigen werknemers van MAES);
  2. brand, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, storm, sneeuw en overstromingen;
  3. enige onmogelijkheid om Brandstofproducten of de grondstof waaruit de Brandstofproducten rechtstreeks of onrechtstreeks worden afgeleid, te verkrijgen;
  4. technische problemen of storingen met betrekking tot Tankstations, installaties, machines, voorzieningen, transportuitrustingen, communicatiesystemen, computersystemen of kaartlezers;
  5. de naleving te goeder trouw van eventuele reglementeringen, bevelen of aanvragen van, of tussenkomsten door, of beperkingen opgelegd door internationale, nationale, provinciale, haven- of andere open- bare instanties of elke persoon die stelt ten behoeve van dergelijke instanties te handelen (ongeacht of ze uiteindelijk al dan niet geldig worden bevonden); of
  6. de dreiging van of redelijke bezorgdheid over een van de bovenstaande gebeurtenissen.
 2. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Artikel 9 Informatieverplichting.

 1. De Klant dient iedere wijziging van zijn contactgegevens onverwijld ter kennis te brengen van MAES. Ingeval van wijziging van e-mailadres en/of van contactpersoon voor het versturen van de elektronische facturen naar de Klant, verbindt de Klant zich ertoe de Kaartbeheerder hiervan onmiddellijk via de Persoonlijke Pagina of per e-mail op het volgend adres te verwittigen: tankkaart@maes-oil.be.
 2. Behoudens indien anders aangegeven, dient de Klant kennisgevingen aan MAES steeds te verzenden naar het adres van haar maatschappelijke zetel. MAES kan kennisgevingen aan de Klant toezenden aan het postadres, het faxnummer of het e-mailadres opgegeven door de Klant, of, al naar gelang het geval, zoals dit blijkt uit de publicaties in het Belgisch Staatsblad of andere publiek toegankelijke databanken.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens.

MAES gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, dewelke beschikbaar is op https://www.maes-oil.be/nl/privacy-policy/.

Artikel 11 Uitvoering door derden

MAES heeft steeds het recht om haar verbintenissen te laten uitvoeren door door haar gekozen derden, zoals subleveranciers en onderaannemers.

Artikel 12 Contractoverdracht

MAES heeft het recht om iedere overeenkomst tussen haar en de Klant over te dragen aan een derde, i.h.b. aan ondernemingen die tot de groep van MAES behoren, zonder hiervoor de voorafgaande toestemming van de Klant te behoeven.

Artikel 13 Wijzigingen.

MAES kan onderhavige algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van een termijn van 2 maanden vanaf het ogenblik waarop ze aan de Klant werden meegedeeld, indien hij desgevallend binnen dezelfde termijn de Kaartovereenkomst of Leveringsovereenkomst niet heeft beëindigd.

Artikel 14 Deelbaarheid.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk on- wettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden. In dergelijk geval zullen MAES en de Klant onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige vervangingsbepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert en hetzelfde of een zo gelijkaardig mogelijk economisch effect heeft.

Artikel 15 Toepasselijke recht en bevoegde gerecht.

 1. De rechtsverhoudingen tussen MAES en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 2. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van MAES bevoegd, tenzij de wet op dwingende wijze een andere bevoegde rechter aanwijst.

Deel 3. Leveringsovereenkomst.

Artikel 16 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit deel 3 gelden, naast de bepalingen van deel 2 en de bijzondere voorwaarden die overeengekomen werden, specifiek voor Leveringsovereenkomsten.

Artikel 17 Totstandkoming.

 1. De Leveringsovereenkomst tussen MAES en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling tot levering van Brandstofproducten heeft geplaatst en MAES deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. MAES kan steeds vereisen dat een mondelinge (telefonische) bestelling eerst schriftelijk bevestigd wordt door de Klant, alvorens tot levering over te gaan, i.h.b. wanneer het bewijs in burgerlijke zaken van toepassing is. De aanvaarding van de bestelling door MAES kan ook blijken uit het feit dat zij tot levering overgaat.
 2. MAES zal Brandstofproducten leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal de bestelde Brandstofproducten afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Artikel 18 Annulering in onderling akkoord.

 1. De Klant heeft niet het recht om een Leveringsovereenkomst te herroepen of eraan te verzaken. Een Leveringsovereenkomst kan enkel geannuleerd worden in onderling akkoord tussen de Klant en MAES onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in §2 van dit artikel.Voor het geval dat de Leveringsovereenkomst zou kwalificeren als een overeenkomst op afstand respectievelijk een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht, geeft de Klant-Consument er zich aldus rekenschap van en aanvaardt hij dat hij niet over enig herroepingsrecht beschikt, zoals bedoeld in de artikels VI.45, §1, 8° en VI.47 van dat wetboek respectievelijk de artikels VI.64, §1, 7° en VI.67 van dat wetboek, en dat hij de Leveringsovereenkomst dus niet meer kan herroepen, gelet op het specifieke voorwerp van de Leveringsovereenkomst – zijnde Brandstofproducten – en gelet op de erop van toepassing zijnde uitzonderingsbepalingen voorzien in de artikels VI.53, 2° en VI.73, 2° van dat wetboek (de consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen) respectievelijk de artikels VI.53, 6° en VI.73, 6° van dat wetboek (de consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten).
 2. Indien de Klant een Leveringsovereenkomst zou willen annuleren, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan MAES, die dit verzoek in overweging zal nemen.MAES zal vervolgens discretionair beslissen of zij de Klant houdt aan de uitvoering van de Leveringsovereenkomst dan wel akkoord gaat met de door de Klant verzochte annulering ervan, en haar beslissing aan de Klant ter kennis brengen.Indien MAES akkoord gaat met de door de klant verzochte annulering van de Leveringsovereenkomst, is de Klant aan MAES een forfaitaire en niet-herleidbare annuleringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de totale prijs die de Klant aan MAES zou hebben moeten betalen voor de levering van Bandstofproducten bij uitvoering van de Leveringsovereenkomst. Voor de berekening van deze vergoeding wordt uitgegaan van de literprijs die van toepassing was op de Leveringsovereenkomst en de door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringshoeveelheid en bij, gebrek aan dergelijke opgave, van de assumptie dat de brandstoftank van de Klant bij uitvoering van de Leveringsovereenkomst voor minstens 75% bijgevuld moest worden.Deze forfaitaire en niet-herleidbare annuleringsvergoeding is steeds verschuldigd, ook al zou de kennisgeving van het akkoord van MAES met een door de Klant verzochte annulering van de Leveringsovereenkomst er niet expliciet gewag van maken.

Artikel 19 Prijs.

 1. De bestelling van Brandstofproducten voor levering buiten het netwerk van Tankstations wordt onder voorbehoud aangenomen en uitgevoerd tegen de geldende prijs van kracht op de dag van de bestelling.
 2. Elke verandering van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de verkoopprijzen uitmaken, die op basis van objectieve omstandigheden kunnen worden vastgesteld en die niet uitsluitend toe te rekenen zijn aan de eenzijdige wilsuiting van MAES (daarbij inbegrepen, doch niet beperkt tot, een verhoging van belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen), geeft MAES het recht de op dat ogenblik aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen aan de situatie zoals deze geldt op het ogenblik dat de Brandstofproducten worden geleverd.

Artikel 20 Leveringstermijnen.

 1. Alle door MAES genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten meegedeeld op grond van de gegevens die bij MAES op het moment van het opgeven van de respectieve leveringstermijn bekend waren. Behoudens ingeval van levering aan een Klant-Consument, zijn de opgegeven leveringstermijnen slechts dwingend indien schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de uitvoeringstermijn dwingend is door de expliciete ver- melding van “dwingende uitvoeringstermijn” in de Leveringsovereenkomst. MAES zal naar beste vermogen de vooropgestelde leveringstermijn proberen te eerbiedigen.
 2. Behoudens ingeval van een levering aan een Klant-Consument, zal de Klant ingeval van vertraging in de uitvoering in geen geval de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen – tenzij MAES veertien dagen nadat zij per aangetekende brief in gebreke gesteld werd door de Klant nog steeds niet uitgevoerd heeft – en zal de Klant in geen geval enige schadevergoeding of boete van welke aard ook van MAES kunnen eisen.

Artikel 21 Levering.

 1. De Klant zal MAES alle informatie bezorgen die nodig is om de Brandstofproducten gemakkelijk en veilig te kunnen leveren. Wanneer er zich specifieke leveringssituaties voordoen eigen aan de plaats van de levering, zal de Klant MAES er schriftelijk van in kennis stellen op het ogenblik van de bestelling.
 2. De geleverde hoeveelheid van een Brandstofproduct wordt vastgesteld bij de Klant door middel van de meter- standen op de tankwagen af te lezen voor en na levering. Een exemplaar van de afleveringsbon met ticketprint van de meterstanden wordt steeds bij de Klant achtergelaten. De Klant aanvaardt deze ticketprint als bewijs van de geleverde hoeveelheid. MAES kan van de Klant eisen deze ticketprint af te tekenen.
 3. Wanneer de levering van Brandstofproducten niet plaats kan vinden door toedoen van de Klant, zullen de hier- door veroorzaakte kosten aan hem worden doorberekend.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. De leveringen van Brandstofproducten door MAES gebeuren volgens de onderrichtingen van de Klant, dewelke verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte informatie en hiervoor de volledige aansprakelijkheid draagt. De Klant die wenst dat de tankwagen van MAES zich op zijn terrein begeeft, garandeert dat de ondergrond vol- doende sterk is om de tankwagen te dragen en dat er voldoende manoeuvreerruimte is voor de tankwagen. In geen geval kan MAES aangesproken worden voor schade aan de ondergrond veroorzaakt door de tankwagen ten gevolge van gebrekkige stabiliteit of onvoldoende manoeuvreerruimte.
 2. De Klant draagt als enige de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor:
  1. het feit dat de opslagtank en de bijhorende stukken gefabriceerd en geïnstalleerd zijn en gebruikt worden met, eerbiediging van alle geldende milieureglementeringen, en in het bijzonder met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen; en
  2. de capaciteit van zijn opslagtank.
 3.  MAES zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor de overvulling ten gevolge van een te grote levering indien deze het gevolg is van onjuiste, dan wel onvolledige, informatie gegeven door de Klant.
 4. MAES wijst elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij de levering van Brandstofproducten ingevolge gebrekkig opslagmateriaal of gebreken aan de leveringsplaats af.
 5. De Klant heeft de verplichting om MAES te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering van Brandstofproducten, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal MAES geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

Deel 4. Kaart.

Artikel 23 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit deel 4 gelden, naast de bepalingen van deel 2 en de bijzondere voorwaarden die overeengekomen werden, specifiek voor Kaartovereenkomsten.

Artikel 24 Algemene bepalingen.

 1. De Kaartovereenkomst tussen MAES en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een aanvraag tot het toekennen van een of meerdere Kaarten heeft geplaatst en MAES deze aanvraag uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. Indien de Kaartovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de Klant-Consument over een herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel VI.45, §1 8° en artikel VI.64, §1, 7° WER. De Klant- Consument kan van dit herroepingsrecht gebruik maken door binnen de veertien dagen na de bevestiging van het aanvaarden van de aanvraag tot sluiten van een Kaartovereenkomst MAES schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Dit schrijven bevat o.m. de gegevens van de Klant-Consument, de datum van herroeping en de handtekening van de Klant-Consument. Indien de Klant- Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht zal de Kaartovereenkomst van rechtswege ophouden te bestaan en zal, desgevallend, de Klant-Consument niet langer gebruik mogen maken van de eventueel reeds ter beschikking gestelde Kaart(en) en zal hij deze onverwijld terugbezorgen aan MAES.
 3. MAES beslist vrij om op vraag van de Klant al dan niet een Kaart toe te kennen. Kaarten worden enkel uitgegeven na ondertekening van een Kaartovereenkomst door MAES en de Klant.
 4. Na ontvangst van de ingevulde aanvraag zal MAES bij haar kredietverzekeraar dekking aanvragen voor de kredietrisico’s op de Klant. Indien er geen dekking wordt gegeven, kunnen Kaarten enkel worden verstrekt nadat de Klant een (bank)waarborg verstrekt. Na het bekomen van een kredietlijn of (bank)waarborg zal MAES de gevraagde Kaart(en) en Pincode(s) geblokkeerd toezenden aan de Klant. Na bevestiging van ontvangst door de Klant, zal MAES de Kaart(en) activeren.
 5. Wanneer de Kaartovereenkomst door MAES en de Klant is ondertekend, wordt een Account geopend met een door de Kaartbeheerder goedgekeurde kredietlimiet en met de tussen MAES en de Klant overeengekomen restricties dan wel uitbreidingen.
 6. Indien de Kaarthouder en de Klant niet dezelfde persoon zijn, zorgt de Klant ervoor dat de Kaarthouder de geldende voorwaarden respecteert en is de Klant aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit diens gebruik van de Kaart. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Kaartovereenkomst zijn onverkort van toepassing op de Kaarthouder.
 7. De Kaart blijft te allen tijde eigendom van MAES en wordt door de Klant op eerste verzoek teruggegeven. Noch de Klant, noch de Kaarthouder mogen iets aan de Kaart veranderen en deze niet kopiëren.
 8. De Kaart, de Pincode en het Wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Enkel de Kaarthouder is gerechtigd en bevoegd om gebruik te maken van de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord ten behoeve van zichzelf, of, desgevallend, in de hoedanigheid van zelfstandig dienstverlener of werknemer in dienst bij Klant. Het is de Kaarthouder uitdrukkelijk verboden om de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen (op actieve of op passieve wijze) aan derden.
 9. De Klant kan via de klantenservice van de Kaartbeheerder of, indien mogelijk, via de Persoonlijke Pagina, per Kaart een aantal restricties opgeven met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend bedoeld, kaartlimieten, geografisch gebied en productsoort. Er geldt een gemiddelde verwerkingstijd van 1 werkdag.
 10. Het gebruikte krediet van het Account mag de vastgestelde kredietlimiet voor de rekening nooit overschrijden.
 11. De Kaart is enkel geldig binnen het netwerk van Tankstations.

Artikel 25 Duur.

 1. De Kaart kan gebruikt worden en geldt gedurende de gehele duurtijd van de Kaartovereenkomst.
 2. De duur van de Kaartovereenkomst is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.
  Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaling over de duur van de Kaartovereenkomst in de bijzondere voorwaarden wordt zij geacht van onbepaalde duur te zijn. De Klant kan de Kaartovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door het versturen van een aangetekende opzeggingsbrief aan MAES. MAES kan de Kaartovereenkomst opzeggen door het versturen van een aangetekende opzeggingsbrief aan de Klant en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, te rekenen vanaf de verzending van voormelde opzeggingsbrief.
 3. Niettegenstaande het voorgaande en eventuele andere rechtsmiddelen die MAES ter beschikking staan, kan de Kaartovereenkomst in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang door MAES worden beëindigd, na mede- deling aan de Klant, indien:
  1. de Klant in gebreke blijft om over te gaan tot betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen;
  2. de Klant zijn kredietlimiet overschrijdt;
  3. de Klant nalaat voldoende zekerheid te verstrekken of in stand te houden;
  4. eventuele verstrekte bankwaarborg(en) worden beëindigd;
  5.  eventuele kredietlijnen door de kredietverstrekker van de Klant worden ingetrokken;
  6. een vermoeden van fraude of misbruik van de Kaart(en) van de Klant bestaat, of indien dergelijke fraude of misbruik werd vastgesteld;
  7. MAES een kredietbeoordeling voor de Klant uitvoert en/of bekomt (in verband waarmee de Klant er hierbij mee instemt dat MAES deze kredietbeoordeling van tijd tot tijd uitvoert en/of bekomt) die naar de mening van MAES niet aan de verwachtingen voldoet;
  8. MAES van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of onstabiel is geworden of dreigt te worden;
  9. de Klant een materiële inbreuk pleegt op enig (ander) artikel van deze algemene voorwaarden en/of de Kaartovereenkomst; of
  10. de Klant zijn rechten en verplichtingen uit de Kaartovereenkomst zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van MAES overdraagt.
 4. Ingeval van beëindiging van de Kaartovereenkomst, om welke reden ook, is de Klant ertoe gehouden de Kaart onverwijld terug te bezorgen aan de Kaartbeheerder en is het de Klant en, desgevallend, de Kaarthouder, ten strengste verboden om verder gebruik te maken van de Kaart.

Artikel 26 Gebruik.

 1. De Kaart mag alleen gebruikt worden door de Klant of, desgevallend, de Kaarthouder, voor het verkrijgen van Brandstofproducten op die Tankstations zoals overeengekomen met de Klant.
 2. De Kaarthouder dient zorgvuldig om te gaan met de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord. De Kaarthouder dient alle maatregelen te nemen om voor de veiligheid van de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord zorg te dragen en onbevoegd gebruik ervan te voorkomen.
 3. De Kaart mag alleen gebruikt worden voor aankopen op het Account van de Klant binnen de door de Kaartbeheerder vastgestelde kredietlimiet en met inachtneming van de van toepassing zijnde restricties.
 4. De Kaarthouder dient de Kaart onmiddellijk te laten blokkeren als daartoe reden is. In dat kader dient de Kaart- houder te allen tijde op de hoogte te blijven van de voorschriften die MAES geeft, bijvoorbeeld om fraude met de Kaart en de Pincode te voorkomen.
 5. De Kaarthouder is verplicht om de Kaart altijd veilig en zorgvuldig te bewaren. De Kaarthouder zal er in dit verband voor zorgen dat:
  1. niemand de Kaart in de opbergplaats waarin de Kaart is opgeborgen, kan zien als de Kaarthouder de Kaart niet gebuikt;
  2. niemand kan zien waar de Kaarthouder de Kaart opbergt;
  3. de Kaarthouder de Kaart zo opbergt dat niemand de Kaart ongemerkt kan wegnemen; en
  4. de Kaarthouder er zorg voor draagt dat hij de Kaart niet verliest.
 6. De Kaarthouder is verplicht om de Kaart altijd zorgvuldig te gebruiken. Daarvoor gelden in ieder geval de volgende regels:
  1. de Kaarthouder geeft de Kaart nooit uit handen, ook niet als een andere persoon hem wil helpen;
  2. de Kaarthouder verliest de Kaart geen moment uit het oog totdat de Kaart weer veilig is opgeborgen;
  3.  de Kaarthouder controleert altijd of hij de eigen Kaart terugkrijgt na gebruik en deze niet is omgewisseld met een andere kaart;
  4. de Kaarthouder volgt de aanwijzingen op de betalingsterminal met betrekking tot de veiligheid van die betalingsterminal nauwkeurig op;
  5. de Kaarthouder neemt onmiddellijk contact op met de Kaartbeheerder via het door MAES aangegeven meldpunt in Artikel 30§ 1 om de Kaart te laten blokkeren als deze na een transactie niet is terug gekregen;
  6. de Kaarthouder gebruikt de Kaart niet als hij weet of vermoedt dat het gebruik in bepaalde situaties on- veilig is of kan zijn; en
  7. de Kaarthouder laat zich niet afleiden als hij de Kaart gebruikt.
 7. De Klant mag de Kaart op generlei wijze gebruiken om contanten te verkrijgen.

Artikel 27 Pincode.

 1. Om verrichtingen uit te voeren en zich te identificeren, dient de Klant de Kaart in te brengen in de betalingsterminal, de lezer of enig ander toestel dat hem ter beschikking wordt gesteld, en zijn Pincode in te voeren. Het gebruik van de Kaart kan omwille van veiligheidsredenen beperkt worden en/of aan bijkomende voorwaarden onderworpen worden.
 2. De Pincode vervangt de met de hand geschreven handtekening, heeft tevens dezelfde bewijskracht als deze laatste en geldt als instemming met de verkrijging van Brandstofproducten. De instemming met een verrichting wordt geacht te zijn gegeven wanneer de Klant de Pincode heeft ingevoerd en/of de nodige authenticatieprocedures gevolgd en voltooid heeft ter bevestiging van de transactie. De Klant kan een aankoop van Brandstofproducten niet meer herroepen nadat hij zijn instemming heeft verstrekt.
 3. De Kaarthouder is verplicht er altijd voor te zorgen dat de Pincode geheim blijft. De Kaarthouder verklaart dat hij:
  1. een niet te makkelijk te achterhalen Pincode kiest als hij de Pincode wijzigt of kiest;
  2. de Pincode van buiten leert en nergens opschrijft;
  3. documenten waarin de Pincode vermeld staat onmiddellijk vernietigt;
  4. de Pincode aan niemand laat zien of bekend maakt; en
  5. indien een aantekening van de Pincode wordt gemaakt, dit op een manier gebeurt dat de Pincode voor niemand anders herkenbaar of herleidbaar is of anderszins valt te ontcijferen.
 4. De Kaarthouder is verplicht de Pincode altijd zorgvuldig te gebruiken. De Kaarthouder doet dat als hij:
  1. ervoor zorgt dat andere personen de Pincode niet kunnen zien als de Kaarthouder deze intoetst, bijvoorbeeld bij een betalingsterminal;
  2. bij het intoetsen van de Pincode de andere hand en het lichaam zoveel mogelijk gebruikt voor het af- schermen van het toetsenbord; en
  3. zich bij het intoetsen van de Pincode niet door een ander laat helpen.
 5.  Voor zover mogelijk zijn alle verplichtingen van de Kaarthouder en de hierbij gegeven voorschriften eveneens van toepassing op het bewaren en gebruiken van het Wachtwoord.

Artikel 28 Automatische afschrijving.

 1. Tenzij anders overeengekomen, zullen de betalingen via automatische afschrijving (SEPA) worden verricht.
  De Klant zal MAES een volledige ingevulde en ondertekende machtiging tot automatische afschrijving bezorgen welke geldt gedurende de volledige looptijd van de Kaartovereenkomst.
 2. De vooraankondiging met vermelding van het bedrag en de datum van uitvoering zal aan de Klant worden verstuurd binnen een periode van 14 kalenderdagen vóór de debitering van de factuur.
 3. Indien een automatische afschrijving wordt ingetrokken of geweigerd, zal de Klant aan MAES onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan het bedrag van de ingetrokken of geweigerde automatische afschrijving.
  Indien een automatische afschrijving niet slaagt, worden hiervoor EUR 10,- administratiekosten bij de Klant in rekening gebracht (onverminderd het recht van MAES om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is dan het voormelde bedrag).

Artikel 29 Kredietlimiet.

 1. De kredietlimiet vertegenwoordigt het maximale uitgavenbedrag dat tussen twee facturen is toegestaan. Het vertegenwoordigt geen kredietlijn.
 2. Indien de Klant de vastgestelde kredietlimiet overschrijdt en verzuimt onmiddellijk afdoende maatregelen te ne- men om het uitgevenbedrag binnen de vastgestelde kredietlimieten te brengen of onmiddellijk een passende afbetalingsregeling met MAES overeen te komen, behoudt MAES zich het recht voor om verder gebruik van de Kaart te blokkeren en het Account van de Klant te sluiten, onverminderd het recht van MAES om de dientengevolge geleden schade op de Klant te verhalen.

Artikel 30 Misbruik, diefstal of verlies.

 1. Om ongeoorloofd gebruik van de Kaart te vermijden, dient de Kaarthouder de Kaart meteen te laten blokkeren via de Persoonlijke Pagina indien:
  1. de Kaart is gestolen of de Kaarthouder vermoedt dat deze gestolen is;
  2. de Kaarthouder de Kaart is verloren of hij niet meer weet waar hij de Kaart heeft gelaten;
  3. de Kaarthouder constateert dat één of meer transacties met de Kaart zijn gedaan die niet door hem zijn gedaan, bijvoorbeeld na controle via de Persoonlijke Pagina;
  4. de kaarthouder weet of vermoedt dat iemand anders de Pincode weet of heeft gezien; en
  5. de Kaarthouder om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van de Kaart of de Pincode.
 2. Als de Klant de Kaart na de melding terugkrijgt of terugvindt, mag de Klant of desgevallend de Kaarthouder deze niet meer gebruiken. De oude kaart moet bij de Kaartbeheerder worden ingeleverd of worden vernietigd, één en ander ter beoordeling van de Kaartbeheerder, waarna de Klant een andere kaart ontvangt en, mocht dat nodig zijn, een andere Pincode.
 3. Bij schade door misbruik van de Kaart moet de Kaarthouder meteen aangifte doen bij de politie. Als MAES daarom vraagt moet de Kaarthouder en/of de Klant een kopie van het proces-verbaal af kunnen geven.
 4. De Kaarthouder dient er rekening mee te houden dat de Kaartbeheerder en derde partijen die door MAES zijn aangesteld en behoren tot het netwerk van Tankstations, het gebruik van een specifieke Kaart kunnen laten blokkeren indien sprake is van (vermoeden van) misbruik, een technisch defect of wanneer dit voor de veiligheid en bescherming van de Klant, en/of goed functioneren van de betreffende Kaart, nodig is.
 5. De Kaartbeheerder kan een Kaart te allen tijde definitief of tijdelijk blokkeren of weigeren deze opnieuw uit te geven, te verlengen of te vervangen.
 6. De Klant is aansprakelijk voor transacties gedaan met de Kaart dan wel voor transacties waarbij misbruik wordt gemaakt van de Kaart in het algemeen tot 4 uur nadat de Kaart geblokkeerd is via de Persoonlijke Pagina.

Artikel 31 Intellectuele eigendomsrechten.

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten en toebehoren van MAES zijn eigendom van MAES of van de derde van wie MAES het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan de Klant en/of haar klanten en/of Kaarthouders ter beschikking te stellen.
 2. De Klant verklaart op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken, dan wel hier behulpzaam bij te zijn op een actieve of passieve wijze, op de intellectuele eigendomsrechten bedoeld onder Artikel 31, § 1. Onder “inbreuk maken”, wordt mede begrepen het (proberen te) aanpassen, te wijzigen, te omzeilen, de werking te hinderen van de beveiligingsmaatregelen van de chip van de Kaart en/of de Persoonlijke Pagina, zulks ten behoeve van ongeoorloofd gebruik van de Kaart.

Artikel 32 Aansprakelijkheid.

 1. Het is de Kaarthouder verboden om de Kaart te (doen) beschadigen, (doen) wijzigen of anderszins te (doen) gebruiken, anders dan het gebruik waartoe de Kaarthouder bevoegd is.
 2. De Klant is – voor zover dit binnen de wettelijke grenzen mogelijk is – volledig zelf aansprakelijk voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, verband houdend met het gebruik en/of het misbruik van de Kaart, de Pincode of het Wachtwoord jegens MAES, de Kaartbeheerder en/of derden. Onder “schade” wordt begrepen alle directe en indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor directe schade die is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Kaartovereenkomst door MAES.
 3. De Klant vrijwaart MAES en de Kaartbeheerder en/of derden ter zake van alle schade die wordt veroorzaakt door het namaken, wijzigen en/of kopiëren van de Kaart door de Kaarthouder of ten gevolge van aan de Kaart- houder toe te rekenen gedrag.
 4. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of andere compensatie in verband met het niet kunnen gebruiken van de door MAES uitgegeven Kaart, ongeacht of de oorzaak van dit niet kunnen gebruiken is gelegen in een beschadiging van deze Kaart, het tijdelijk buiten dienst zijn van de betalingsterminal, de weigering van een derde partij die behoort tot het netwerk van Tankstations om producten en/of diensten te leveren respectievelijk te verlenen dan wel anderszins.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MAES MOBILITY CARD

DEFINITIES

 • Begindatum” betekent de datum waarop U de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigt of wanneer een Kaarthouder de Kaart begint te gebruiken of deze activeert, wat het eerst gebeurt.
 • Beschikbare Tegoeden” betekent het op elk gegeven moment de niet gespendeerde tegoeden die op de Master Wallet werden opgeladen om transacties en vergoedingen en kosten te betalen onder deze Overeenkomst.
 • Contactloos” betekent een betalingsmethode die U toestaat te betalen door de Kaart op de lezer van een verkoopsterminal te leggen voor transacties tot een bepaalde limiet.
 • EER” betekent de Europese Economische Ruimte.
 • Kaart”, “MAES Prepaid Visa Kaart” of “Prepaid Visa Kaart” betekent een virtuele of fysieke elektronische Betaalkaart uitgegeven door Ons aan U, de zakenklant.
 • Kaarthouder” betekent elke persoon die U, de zakenklant, vertegenwoordigt, tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst (hierbij inbegrepen het gebruik van de Kaart), of die berichten doorstuurt of die om het even welke autorisatie verleent voor een transactie of andere instructies aan Ons in Uw naam i.v.m. de Kaart of om het even welke dienst door Ons verleend onder de Overeenkomst; Om twijfel uit te sluiten: de Kaarthouder is geen klant in deze Overeenkomst;
 • Klantendienst ” betekent de klantondersteuningsdiensten zoals beschreven in clausule 15.
 • MAES” betekent Etablissementen J. Maes Zonen N.V.
 • Master Wallet” betekent de e-wallet in Uw, de zakenklant’s naam, waar de Beschikbare Tegoeden worden bewaard.
 • Milo App” of “App” betekent de mobiele applicatie van XXImo’s.
 • Overeenkomst” betekent deze algemene voorwaarden.
 • PIN” betekent Uw unieke persoonlijke identificatienummer zoals gekozen door de Kaarthouder voor het gebruik van Uw Kaart.
 • U” of “Uw” betekent de zakenklant in wiens naam de Kaart of de Master Wallet is geregistreerd en die de Overeenkomst heeft aanvaard, of als de context dit vereist, de Kaarthouder.
 • Vervaldag” betekent de datum, vermeld op Uw Kaart, waarop Uw Kaart niet langer zal werken.
 • Website” betekent ’MAES’ website beschikbaar op https://www.maes-oil.be/en/.
 • Werkdag” betekent elke dag behalve zaterdag, zondag of openbare feestdag waarop de banken open zijn voor zakendoen in Gibraltar en de UK.
 • Wij”, “Ons” of “Onze” betekent IDT Financial Services Limited of XXImo, handelend als Program Manager t.b.v. IDT Financial Services Limited’s, zoals de context dit vereist.

1. INFORMATIE OVER WIE WE ZIJN EN OVER DEZE OVEREENKOMST

 1. Deze Overeenkomst legt de algemene voorwaarden vast die toepasbaar zijn op de MAES Prepaid Visa Kaart. Deze Overeenkomst tussen U en Ons beheert de eigendom en het gebruik van de Kaart. Door een Kaarthouder de Kaart te laten gebruiken of te activeren (zie clausule 2.4), aanvaardt U de Overeenkomst. Kopieën van deze Overeenkomst kunt u vinden op de Website of kunt u gratis bekomen via onze Klantendienstteam in overeenkomst met clausule 15.
 2. Kaarten worden verstrekt door IDT Financial Services Limited onder licentie van Visa Europe Incorporated. IDT Financial Services Limited wordt gereguleerd en gemachtigd door de Financial Services Commission, Gibraltar. De Maatschappelijke Zetel van IDTFS Financial Services Limited: 57-63 Line Wall Road, Gibraltar. Registratienummer. 95716. De Kaart blijft te allen tijde het eigendom van IDT Financial Services Limited. IDT Financial Services Limited is de provider van de betaaldienst en de e-money verlener onder deze Overeenkomst.
 3. De aanmaak van de Kaarten en de technologische systemen nodig voor het gebruik van de Kaarten worden verstrekt door XXImo B.V. met zetel en geregistreerd in Nederland (“XXImo”).
  MAES verleent klantenondersteuning voor Kaarten zoals vermeld in clausule 15.
 4. De Overeenkomst begint op de Begindatum onder de voorwaarden van clausule 1.5. De Overeenkomst zal eindigen in overeenstemming met clausule 10. De Overeenkomst en alle communicatie tussen U en Ons wordt gevoerd in het Nederlands, Frans en Engels.
 5. Wij behouden ons het recht voor Uw aanvraag te weigeren of uw Kaart niet te activeren mochten de resultaten van de controles die werden uitgevoerd volgens clausule 3 of anders, Ons reden geven U ervan te verdenken betrokken te zijn bij of van plan bent deze Kaart te gebruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme, fraude of illegale praktijken. Indien Wij activering van de Kaart en gebruik ervan weigeren, zullen wij U hiervan op de hoogte brengen, maar mogelijkerwijze informeren wij U niet over de reden hiervoor.
 6. Als uw jaarlijkse omzet en/of jaarlijks balanstotaal €2 miljoen overschrijdt en U minstens tien (10) werknemers heeft, dan bevestigt U:
  1. dat u geen klant, micro-onderneming of liefdadigheidsinstelling bent zoals bedoeld door Richtlijn (EU) 2015/2366 (“Richtlijn”);
  2. Gaat u ermee akkoord dat geen enkele van de bepalingen van Titel III van de Richtlijn, zoals geïmplementeerd onder de toepasbare nationale wetgeving van toepassing is op deze Overeenkomst; en
  3. gaat u ermee akkoord dat Artikel 62(1), Artikel 64(3), en Artikels 72, 74, 76, 77, 80, 89 en 90 van de Richtlijn zoals geïmplementeerd onder de toepasbare nationale wetgeving niet van toepassing is op deze Overeenkomst en dat er een andere tijdslimiet kan worden toegepast op deze Overeenkomst dan deze vastgelegd in Artikel 71 van de Richtlijn.

2. KAARTEN

 • 2.1 De Kaart is een prepaid Betaalkaart die kan worden gebruikt voor het betalen van goederen en diensten bij deelnemende verkopers die de prepaid Visa- Kaarten aanvaarden. De fysieke Kaart kan worden gebuikt in winkels en bij verkopers waar de Kaarthouder fysiek aanwezig is of voor online en andere aankopen vanop afstand. Uw Kaart kan niet worden gebruikt om geld af te halen uit ATM’s of banken. Zoals geldt voor elke Kaart kunnen We niet garanderen dat een bepaalde handelaar de Kaart zal aanvaarden– bij twijfel moeten Kaarthouders dit controleren bij de handelaar vooraleer te proberen een transactie uit te voeren. De Kaarthouder zal de Kaart niet kunnen gebruiken om aankopen te verrichten bij bepaalde verkopers; Deze handelaars hebben Ons systeem geblokkeerd om het mogelijke gebruik van de Kaart te vermijden voor niet toegelaten of onwettige activiteiten.
 • 2.2 De Kaart is een elektronisch geld (“e-money”) product, gereguleerd door de Financial Services Commission (“FSC”), Gibraltar. Het is een prepaid Kaart en geen creditcard en is niet gelinkt aan uw bankrekening. U moet zich ervan vergewissen dat u voldoende Beschikbare Tegoeden in de Master Wallet hebt zodat de Kaarthouder elke aankoop of betaling kan verrichten met deze Kaart. De Kaart is bedoeld als betalingsmiddel, en tegoeden opgeladen op de Kaart zijn geen deposito. U krijgt geen interesten op het saldo van de Kaart. De Kaart vervalt op deVervaldag en kan dan niet langer worden gebruikt. Lees clausule 8 van deze Overeenkomst voor meer informatie. 2.3 Het elektronische geld behorend bij de Kaart wordt U verleed door IDTFS. 2.4 Bij ontvangst van de Kaart door de Kaarthouder is deze niet geactiveerd. De Kaarthouder moet de Kaart activeren door in te loggen op Onze Website, via Uw persoonlijke login (“Online Account Centre”) en dan de login en activeringaanvraag voor de Kaart te volgen vooraleer deze te gebruiken.
  Normaliter is de Kaart klaar voor gebruik één uur na de activering. Als de Kaarthouder de Kaart niet activeert, is het mogelijk dat de pogingen om transacties uit te voeren worden geweigerd.

3. IDENTIFICATIE VEREIST VOOR DE AANKOOP VAN KAARTEN

 • 3.1 De Kaart is een financieel dienstverleningsproduct en daarom zijn Wij door de wet gebonden bepaalde informatie van Onze klanten te bewaren. Wij gebruiken deze informatie om Uw Kaart te beheren en om Ons te helpen U en Uw Kaart te identificeren ingeval deze wordt verloren of is gestolen. Wij bewaren deze informatie enkel zolang als noodzakelijk en voor de genoemde redenen. Zie clausule 17 voor meer informatie.
 • 3.2 De Kaart is bedoeld om te worden gebruikt door bedrijfsfirma’s (ook al wordt de Kaart gebruikt door individuele Kaarthouders die U vertegenwoordigen). Om een Kaart te verkrijgen, moet u een rechtspersoon zijn (bv. een firma) die regulier handeldrijft, geregistreerd en opgericht in België. Mogelijk eisen Wij bewijs van wie U bent, wie Uw controllers zijn en van uw geregistreerde zetel en uw handelsplaatsen. Wij kunnen u vragen om bewijsdocumenten voor te leggen die dit bewijzen en/of Wij kunnen controles uitvoeren i.v.m. U of met personen die elektronisch met U gelieerd zijn.
 • 3.3 Bij het uitvoeren van deze controles door Ons, kan informatie over U (met inbegrip van persoonlijke informatie over personen, maar niet beperkt tot managers, beheerders, aandeelhouders, begunstigden en Kaarthouders) worden vrijgegeven aan referentiebureaus en fraudepreventie bureaus. Deze bureaus kunnen een register bijhouden van de informatie en een footprint kan worden achtergelaten op Uw creditfile of op deze van de betrokken persoon, hoewel de footprint zal aanduiden dat dit geen credit check was en niet werd uitgevoerd als ondersteuning van een kredietaanvraag. Het is enkel een identiteitscontrole en zal daarom geen negatief effect hebben op de creditrating van U of van de betrokken persoon.
 • 3.4 Het openen van de Master Wallet en/of het activeren of gebruik van de Kaart zal voor Ons betekenen dat U aanvaardt dat de controles worden uitgevoerd zoals beschreven in deze Overeenkomst. 3.5 Waar dit is toegestaan, kunt U bijkomende Kaarthouders aanvragen. U geeft Ons toelating om Kaarten en PIN’s (gekozen door de Kaarthouder) te verlenen aan de bijkomende Kaarthouders en U verleent elke bijkomende Kaarthouder toelating om transacties uit te voeren in uw naam. U blijft verantwoordelijk voor alle vergoedingen, transacties, gebruik of misbruik van elke Kaart die door U wordt aangevraagd. Indien u inbreuk pleegt op om het even welke stipulatie van de Overeenkomst als gevolg van een daad of het niet stellen van een daad door de Kaarthouder, zult U verantwoordelijk zijn voor elk verlies dat Wij lijden als gevolg hiervan. 3.6 De Overeenkomst geldt ook voor alle bijkomende Kaarten en Kaarthouders door U georganiseerd. Het is belangrijk dat U de bijkomende Kaarthouders op de hoogte brengt van deze Overeenkomst voor zij de Kaart beginnen gebruiken. U moet Ons ook, indien gevraagd, op de hoogte brengen van de details van alle Kaarthouders en bewijs leveren van de toelating van de Kaarthouder om daden in Uw naam te stellen. 3.7 U geeft aan en verzekert Ons dat: (i) U een rechtspersoon bent die geldig is opgericht of geregistreerd in het land waar U bent opgericht en dat U handeldrijft binnen de scope van Uw normale zakelijke activiteiten; (ii) U geen liefdadigheidsinstelling bent; (iii) U voldoende gerechtigd bent om de Overeenkomst aan te gaan en Uw verplichtingen hieronder te vervullen, en dat de perso(o)n(en) die de Overeenkomst aangaan in Uw naam voldoende geautoriseerd zijn om U te vertegenwoordigen en te verbinden; (iv) de stipulaties van de Overeenkomst zijn en creëren wettelijke, rechtsgeldige en verbindende verplichtingen die U worden opgelegd in overeenstemming met hun voorwaarden en geen inbreuk zijn op enige verplichting waaraan U gebonden bent door een contract, van rechtswege of anders;
  (v) U niet failliet of insolvabel bent, geen schikking of akkoord met schuldeisers heeft aangevraagd of een verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging van de onderneming heeft ingediend, en u zich in geen gelijkaardige situatie bevindt onder de toepasbare wetten; (vi) U de nodige licenties, registraties en andere toelatingen heeft die vereist kunnen zijn onder de toepasbare wetten voor het uitvoeren van Uw handel, zaak of professionele activiteiten in de jurisdicties waar u uw professionele activiteit uitoefent; (vii) U het gebruik van de Kaart en welke andere dienst verleend door deze Overeenkomst enkel toelaat voor het doel van Uw normale handelsvoering, zaak of beroepsactiviteiten, naargelang het geval; (viii) U voldoet aan de voorschriften van de toepasbare anti geld witwas wetten en u niet op de hoogte bent van enige inbreuk door u of van welke geautoriseerde persoon dan ook op deze wetten; en (ix) als U zich ervan bewust wordt dat een geautoriseerd persoon de bepalingen van de Overeenkomst schendt (of zal schenden), U stappen zult ondernemen om de schending te herstellen en/of te voorkomen dat de geautoriseerde persoon de Kaart gebruikt.

4. VERGOEDINGEN EN KOSTEN

 • 4.1 De vergoedingen en kosten toepasbaar op deze Kaart vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst en kunnen worden geraadpleegd via deze link: https://www.maes-oil.be/nl/maes-mobility-card-tarieven/.
  Alle vergoedingen en kosten kunnen op verzoek ook worden bezorgd op papier door contact op te nemen met de Klantendienst van MAES zoals beschreven in clausule 15. Gelieve te noteren dat er andere taksen of kosten kunnen ontstaan, gerateerd aan de Kaart, maar die niet worden betaald via Ons of die niet door Ons worden opgelegd.

5. HOE DE KAART GEBRUIKEN

 • 5.1 Een Kaart mag alleen door U worden gebruikt of door een of meer Kaarthouders die handelen in Uw naam. De Kaart is in andere gevallen niet-overdraagbaar, en het is U niet toegestaan om enige andere persoon de Kaart te laten gebruiken, bijvoorbeeld door uw PIN te geven of iemand toe te staan uw Kaartgegevens te gebruiken voor het kopen van goederen via het Internet. Indien het gaat over een fysieke Kaart, moet de Kaart vóór gebruik door de Kaarthouder worden gesigneerd op de signatuurstrip achteraan de Kaart.
 • 5.2 Wij zullen gerechtigd zijn te veronderstellen dat een transactie door U is geautoriseerd, of door een Kaarthouder die handelt in Uw naam, en dat u hierdoor toelating hebt gegeven voor een transactie die erin kan bestaan:
  • 5.2.1 In het geval van een fysieke Kaart:
   • 5.2.1.1 de magneetstrook op de Kaart werd door de handelaar doorgetrokken of de Kaart werd ingebracht in een chip & PIN-toestel;
   • 5.2.1.2 de Kaart PIN werd ingevoerd of een verkoopbon en werd ondertekend; of
   • 5.2.1.3 de Kaart tegen een Contactloos leestoestel werd gehouden en door deze lezer werd aanvaard.
  • 5.2.2 Ingeval van zowel een fysieke of virtuele Kaart:
   • 5.2.2.1 relevante informatie werd verstrekt aan de handelaar die hem in staat stelt de transactie uit te voeren, bijvoorbeeld door de handelaar de 3-digit veiligheidscode te geven op de achterzijde van de Kaart ingeval van een Internet of andere niet-fysieke transactie.
 • 5.3 Normaal ontvangen wij bericht van Uw toelating via een elektronisch bericht volgens de reglementen en procedures van het betaalschema (Visa-netwerk). Zodra u toelating hebt gegeven voor een transactie, kan deze transactie niet worden stopgezet of herroepen. U kunt echter in bepaalde gevallen recht hebben op terugbetaling in overeenstemming met clausules 13 en 14.
 • 5.4 Bij ontvangst van het bericht van toelating voor een transactie en het bevel een transactie te betalen, trekken Wij normaal gezien de waarde van de transactie af van het Beschikbare Tegoed, vermeerderd met de toepasbare vergoedingen en kosten. De transacties worden uitgevoerd als volgt;
  • 5.4.1 Binnen de EER voeren wij elke transactie uit: 5.4.1.1 in euro; 5.4.1.2 volledig uitgevoerd binnen Gibraltar in Sterling; of 5.4.1.3 via slechts één valutaomrekening tussen Euro en Sterling, op voorwaarde dat de vereiste valutaomrekening wordt uitgevoerd in Gibraltar en ingeval van cross-border transacties, vindt de cross-border transfer plaats in Euro, door het bedrag van de transactie over te maken aan de serviceprovider voor betaling van de handelaar op het einde van de volgende Werkdag volgend op ontvangst van de betalingsopdracht.
  • 5.4.2 Alle andere transacties binnen de EER zullen worden uitgevoerd niet later dan 4 Werkdagen volgend op ontvangst van de betalingsopdracht.
  • 5.4.3 Als de serviceprovider voor betaling van de handelaar zich buiten de EER bevindt, zulle wij de transactie zo snel mogelijk uitvoeren.
  • 5.4.4 De opdracht tot betalen zal ontvangen zijn als Wij deze van de serviceprovider voor betaling van de handelaar ontvangen, of rechtstreeks via U. Als wij de betalingsopdracht ontvangen op een andere dag dan een Werkdag of na 16u30 op een Werkdag, zal deze door Ons worden verondersteld de volgende werkdag ontvangen te zijn.
 • 5.5 Onder normale omstandigheden zal elke poging tot betaling die het Beschikbare Tegoed overschrijdt, worden geweigerd. Onder bepaalde omstandigheden kan een transactie het Beschikbare Tegoed in een negatieve balans brengen – dit gebeurt normalerwijze als de handelaar naliet toelating te vragen voor de transactie. In deze gevallen zullen Wij proberen om een gedeelte of het hele bedrag van de handelaar te recupereren indien Wij dit kunnen, op voorwaarde dat Wij ervan overtuigd zijn dat U of de Kaarthouder de Kaart niet opzettelijk hebt gebruikt op zulkdanige wijze dat dit zou resulteren in een negatieve balans. Wij behandelen dergelijke zaken op een geval-per-geval basis, maar als er een negatieve balans voorkomt in de Master Wallet, kunnen Wij u vragen het tekort bij te passen; tot er Beschikbare Tegoeden ontstaan, kunnen Wij het gebruik van Uw Kaart beperken.
 • 5.6 De Kaart kan worden gebruikt om aankopen volledig of gedeeltelijk te betalen. Ingeval van gedeeltelijke betaling, zal de Kaarthouder worden gevraagd om het overblijvende bedrag van de aankoop te betalen met alternatieve middelen, zoals bijvoorbeeld in cash of met een debitcard of creditcard.
 • 5.7 De Kaart kan worden gebruikt om Contactloze transacties uit te voeren. Bij gebruik van de Kaart voor Contactloze transacties, geldt een maximum limiet. De limiet wordt bepaald door Visa en kan soms veranderen.
 • 5.8 Als de Kaart wordt gebruikt voor transacties in een andere munteenheid dan de munteenheid waarin de Kaart is uitgegeven, zal de transactie worden omgezet in de munteenheid gebruikt voor de Kaart gebruik makend van het Visa schema netwerk tegen een wisselkoers vastgelegd door Visa Europe Incorporated. Surf hiervoor naar https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.
  De wisselkoers varieert in de loop van de dag en wordt niet door Ons bepaald. Wij zijn daarom hiervoor niet verantwoordelijk, en Wij kunnen U dus ook geen gunstige wisselkoers garanderen. Veranderingen in de wisselkoers kunnen onmiddellijk en zonder voorafgaand bericht worden toegepast. U kunt Ons informatie vragen over de toegepaste wisselkoers nadat de transactie werd afgewerkt door contact op te nemen met de Klantendienst van MAES in overeenstemming met clausule 15. U wordt ook verwittigd van elke toepasbare wisselkoers voor elke transactie in Uw online account, die dagelijks wordt geüpdatet, en zoals die door ons werd gebruikt.
 • 5.9 Normaal kunnen Wij transacties ondersteunen op een 24 uur per dag/365 dagen op jaar basis. Wij kunnen dit echter niet garanderen, en onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld door een ernstige technische storing – is het mogelijk dat Wij geen transacties ontvangen of kunnen afwerken.

6. BEPERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE KAART

 • 6.1 U moet er zich van vergewissen dat u voldoende Beschikbare Tegoeden heeft om elke aankoop of elke betaling te kunnen uitvoeren met de Kaart.
 • 6.2 De Kaart is niet gelieerd aan een banksaldorekening en is geen garantie voor cheques, Oplaadkaart of voor creditcards, en kan ook niet worden gebruikt als bewijs van identiteit.
 • 6.3 De Kaart mag niet worden gebruikt voor gokken of voor illegale doeleinden. Bovendien kunnen bepaalde types van transacties worden geblokkeerd.
 • 6.4 De Master Wallet kan enkel worden opgeladen door de zakenklant in wiens naam de Kaart of de Master Wallet is geregistreerd en die de Overeenkomst aanvaardde. De Kaart kan enkel worden opgeladen via de Master Wallet. Opladen door Kaarthouders of via een andere bron is niet toegelaten. U vindt de toepasbare tarieven voor het opladen van de Master Wallet Load in clausule 4.1. Om fraude, witwassen van gelden, het financieren van terrorisme en ander financiële misdaden te voorkomen, behouden Wij ons het recht voor om deze limieten te beperken en opladen te allen tijde te weigeren. De Master Wallet en de Kaart kunnen enkel worden opgeladen via kanalen waarvoor Wij toestemming geven. Het soort en de aard van deze oplaadkanalen hangt af van de commerciële relatie die Wij onderhouden met Onze partners. Wij zullen deze oplaadkanalen die van toepassing zijn op Uw Master Wallet beschrijven in de Milo App. Mocht U echter vragen hebben over hoe Uw Master Wallet op te laden, aarzel dan niet contact op te nemen met de Klantendienst van MAES zoals beschreven in clausule 15.
 • 6.5 Uitgavebeperkingen kunnen gelden voor de Kaart.
 • 6.6 Elk pre-geautoriseerd bedrag (zoals een hotelreservatie of een autohuur) zal een “hold” plaatsen tegenover Uw Beschikbare Tegoeden tot de handelaar Ons het uiteindelijke te betalen bedrag toestuurt van de aankoop. Zodra de uiteindelijke betaling is ontvangen zal het pre-geautoriseerde bedrag van de “hold” worden gelicht. Het kan tot 30 dagen duren om de “hold” te verwijderen. Tijdens de “hold” periode hebben U noch de Kaarthouders toegang tot het pre-geautoriseerde bedrag.

7. UW KAART BEHEREN

 • 7.1 U moet toegang hebben tot het Internet om Uw Master Wallet en de Kaarten te beheren. U kunt de balans en het Beschikbare Tegoed nakijken via Uw Master Wallet in de Milo App. U kunt een uittreksel met recente transacties zien, dagelijks bijgewerkt, door het Online Account Centre te bezoeken.

8. VERVAL VAN DE KAART

 • 8.1 Uw Kaart vervalt op de Vervaldag. Op deze dag loopt, onder voorwaarde van clausule
 • 8.2 verderop, deze Overeenkomst af in overeenstemming met clausule 10, de Kaart zal dan niet langer werken en U hebt geen toestemming meer om de Kaart te gebruiken.
 • 8.3 In sommige gevallen kunnen wij U een nieuwe Kaart verstrekken kort vóór de Vervaldag. Wij zijn echter niet verplicht om dit te doen en Wij kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen geen Vervangkaart te verstrekken. Als Wij een nieuwe Kaart verstrekken, zal een nieuwe Vervaldag van toepassing zijn en zal de nieuwe Kaart vervallen op die Vervaldag.
 • 8.4 Als U geen Vervangkaart wenst, kunt U de Overeenkomst zonder onkosten beëindigen, zoals uiteengezet in clausule 10.3.

9.BEËINDIGING – EN TERUGBETALINGSPROCEDURE

 • 9.1 U kunt deze Overeenkomst, Uw Master Wallet en de Kaarten beëindigen in overeenkomst met clausule 10.3 en alle Beschikbare Tegoeden terug laten betalen door contact op te nemen met de Klantendienst van MAES in overeenstemming met clausule 15. Bij het vervallen van de Overeenkomst, kunt U zonder kosten alle Beschikbare Tegoeden opvragen.
 • 9.2 Vóór beëindiging en tijdens Uw Overeenkomst met Ons, kunt u een gedeelte of alle Beschikbare Tegoeden opnemen door contact op te nemen met de Klantendienst van MAES in overeenstemming met clausule 15. Wij zullen normalerwijs een elektronische banktransfer uitvoeren naar de bankrekening die u opgeeft voor het bedrag van de overblijvende Beschikbare Tegoeden.
 • 9.3 Wij zullen uw Terugbetalingsaanvraag niet beëindigen indien wij van mening zijn dat U valse informatie heeft verschaft. Wij stellen ons vragen over de veiligheid van een transactie indien Uw Master Wallet niet in goede staat verkeert.
 • 9.4 Indien u terugbetaling vraagt van de volledige overblijvende balans in overeenstemming met clausule 9.1, nemen Wij aan dat het Uw bedoeling is deze Overeenkomst te beëindigen en zullen Wij Uw Master Wallet en Kaarten annuleren.
 • 9.5 Als U om welke reden dan ook Beschikbare Tegoeden overhoudt na de beëindiging van de Overeenkomst, kunt u deze te allen tijde volledig terugbetaald krijgen na de beëindiging.

10. VERVAL EN BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

 • 10.1 Op voorwaarde van clausules 10.2 en 10.3, vervalt deze Overeenkomst en wordt deze beëindigd 3 jaar na de datum waarop U deze Overeenkomst aanvaardde in overeenstemming met clausule 1.1 op voorwaarde van:
  • 10.1.1 Berichtgeving door Ons dat uw Master Wallet zal worden vernieuwd bij het vervallen van de Overeenkomst; of
  • 10.1.2 een aanvraag voor beëindiging door U en/of terugbetaling door U van de volledige overblijvende balans in uw Master Wallet in overeenstemming met clausules 9.2 en 9.5 hiervoor. Er worden geen beëindigingskosten aangerekend.
 • 10.2 Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen:
  • 10.2.1 als U of een Kaarthouder inbreuk pleegt op een belangrijk onderdeel van deze Overeenkomst, of regelmatig inbreuk pleegt op de Overeenkomst en nalaat de fouten op te lossen binnen de 10 dagen, of de Kaart of welke faciliteiten eraan verbonden gebruikt op een manier die Wij als frauderend of onwettelijk beschouwen;
  • 10.2.2 als u of een Kaarthouder zich dreigend of beledigend gedraagt tegenover Onze medewerkers of tegenover een van Onze Vertegenwoordigers; of
  • 10.2.3 als u nalaat vergoedingen of kosten te betalen die U hebt opgelopen of indien u nalaat achterstallen te betalen op de balans van de Kaart.
   Wij kunnen de Overeenkomst beëindigen voor geen enkele of alle redenen, met inbegrip van de bovenstaande, door u 1 maand vooropzeg te geven.
 • 10.3 U kunt de Overeenkomst beëindigen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in clausule 15.1 en mits inachtneming van 1 maand vooropzeg.
 • 10.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen wij Uw Master Wallet en alle Kaarten annuleren en moet U ons zo spoedig mogelijk inlichten over wat U wenst te doen met de niet gebruikte Beschikbare Tegoeden door te schrijven naar mmc@maesmobility.be.

11. HOUD UW KAART EN DETAILS VEILIG VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAKELIJKE KLANT

 • 11.1 Wij zullen aannemen dat alle transacties gedaan door U of een Kaarthouder met Uw Kaart of met Kaartgegevens door U of door een Kaarthouder zijn verricht, tenzij U ons van het tegenovergestelde op de hoogte brengt in overeenstemming met clausule 14.1.
 • 11.2 U, de zakenklant, bent ervoor verantwoordelijk dat elke Kaarthouder Uw Kaart en de details ervan veilig bewaart en u, de zakenklant, bent verantwoordelijk voor alle Kaarttransacties en vergoedingen onder deze Overeenkomst en voor verliezen en verantwoordelijkheden voortvloeiend onder het gebruik of het misbruik van de Kaart of de Master Wallet. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat elke Kaarthouder alle redelijke stappen moet ondernemen om verlies, diefstal of misbruik van de Kaart of haar details te vermijden. Onthul de Kaartgegevens niet, en vergewis er U van dat geen andere Kaarthouder ze vrijgeeft, behalve wanneer dit noodzakelijk is om een transactie uit te voeren.
 • 11.3 U moet ervoor zorgen dat u en elke Kaarthouder Uw PIN te allen tijde geheimhoudt. Dit houdt in:
  • 11.3.1 uw PIN memoriseren zodra u deze ontvangt;
  • 11.3.2 dat u de PIN nooit noteert op de Kaart of op iets dat u gewoonlijk bij Uw Kaart bewaart;
  • 11.3.3 dat u de PIN altijd geheimhoudt, en dat U Uw PIN niet gebruikt als iemand toekijkt; en
  • 11.3.4 dat U Uw PIN niet vrijgeeft aan derden.
   Nalaten dit te doen kan worden beschouwd als grove nalatigheid en kan Uw kans om verlies te claimen in het gedrang brengen. GEEF UW PIN NOOIT, SCHRIFTELIJK OF ANDERS, AAN DERDEN (BEHALVE AAN EEN KAARTHOUDER). Dit betekent ook via uitgedrukte berichten, e-mails en online formulieren.

12. VERLOREN, GESTOLEN OF BESCHADIGDE KAARTEN

 • 12.1 Als u of een Kaarthouder Uw Kaart verliest, als die gestolen wordt of beschadigd is, of als u vermoedt dat deze werd gebruikt zonder Uw toestemming, moet U Ons hiervan zonder uitstel verwittigen, zodra U hiervan op de hoogte bent. U kunt dit doen door Uw Kaart te blokkeren door de Klantendienst van MAES te telefoneren in overeenstemming met clausule 15 van deze overeenkomst. Uw Kaartnummer en andere informatie zal worden gevraagd om Ons ervan te vergewissen dat U de klant bent of dat de aanmelder een geautoriseerde Kaarthouder is. Na positieve verificatie zullen Wij dan onmiddellijk uw verloren of gestolen Kaart blokkeren om niet-geautoriseerd gebruik ervan te vermijden en zullen we de beschadigde Kaart annuleren om verder gebruik ervan te voorkomen.
 • 12.2 Nadat U Ons op de hoogte hebt gebracht van het verlies, de diefstal of het risico van misbruik, en op voorwaarde dat wij uw Kaart kunnen identificeren en wij bepaalde veiligheidsprocedures hebben uitgevoerd, zullen zij U een Vervangkaart en/of PIN verstrekken. Er kunnen bepaalde kosten verbonden zijn aan het opnieuw verstrekken van een verloren of gestolen Kaart. Zie clausule 4 voor meer details.

13. AANKOPEN VIA HANDELAARS

 • 13.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid, wettelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van de goederen of diensten aangekocht met de Kaart.
 • 13.2 Als een handelaar om welke reden dan ook een terugbetaling uitvoert (bijvoorbeeld als U de goederen terugbrengt omdat ze een gebrek vertonen), kan het verschillende dagen duren voor het bericht van terugbetaling en de fondsen zelf ons bereiken. Houd daarom rekening met 5-10 dagen nadat de terugbetaling werd uitgevoerd om de terugbetaling te zien verschijnen op uw Kaart.

14. DISPUTEN OVER TRANSACTIES EN BLOKKERING VAN DE KAART

 • 14.1 Als u de mening toegedaan bent dat een transactie fout werd uitgevoerd moet u om terugbetaling te bekomen meteen contact opnemen met de Klantendienst van MAES – zodra u het probleem opmerkt, en in ieder geval niet later dan 13 maanden nadat het bedrag van de transactie in mindering werd gebracht van de Beschikbare Tegoeden. Als Wij verantwoordelijk zijn voor een foutief uitgevoerde transactie, zullen Wij de transactie terugbetalen. De Klantendienst van MAES kan U vragen om een geschil declaratieformulier in te vullen. Wij kunnen een onderzoek opstarten vóór terugbetaling en U gaat ermee akkoord om Ons te helpen met dit onderzoek.
 • 14.2 U, de zakenklant, zult verantwoordelijk zijn voor alle verliezen die werden opgelopen door een niet-geautoriseerde transactie.
 • 14.3 In bepaalde gevallen zal een transactie worden ingeleid, maar niet worden afgewerkt. Als dit gebeurt, kan dit als gevolg hebben dat de waarde van de transactie wordt afgetrokken van de Beschikbare Tegoeden en dat deze hierdoor onbruikbaar zijn – Wij refereren hieraan als een “hangende autorisatie” of een “blokkering”. In deze gevallen zult U contact moeten opnemen met de Klantendienst van MAES in overeenstemming met clausule 15 en relevante bewijsstukken moeten voorleggen dat de transactie werd geannuleerd of teruggedraaid.
 • 14.4 In bepaalde omstandigheden kunnen Wij zonder voorgaand bericht weigeren om een transactie af te werken die door U of een Kaarthouder werd geautoriseerd. Deze omstandigheden zijn o.a.:
  • 14.4.1 als wij redelijke twijfels hebben over de veiligheid van Uw Kaart of Wij vermoeden dat Uw Kaart wordt gebruikt op frauderende of niet-geautoriseerde wijze;
  • 14.4.2 als er niet voldoende Beschikbare Tegoeden zijn om de transactie en alle bijhorende onkosten te dekken op het moment dat Wij bericht ontvangen van de transactie;
  • 14.4.3 als er een openstaande schuld bestaat op uw Beschikbare Tegoeden;
  • 14.4.4 als wij redelijke gronden hebben om te geloven dat U of een Kaarthouder handelt in strijd met deze Overeenkomst;
  • 14.4.5 als er fouten, gebreken (mechanische of andere) voorkomen, of weigeringen door handelaars, betalingsprocessors of betalingsschema’s die de transacties beheren; of
  • 14.4.6 als Wij dit bij wet verplicht zijn.
 • 14.5 Behalve als het voor Ons onwettelijk zou zijn om te weigeren voor U of een Kaarthouder een transactie uit te voeren, in overeenstemming met clausule 14.4 hierboven, zullen Wij U zodra dit mogelijk is op de hoogte brengen van de weigering en de redenen hiervoor, en indien dit relevant is, samen met de procedure om de feitelijke fouten te corrigeren die tot de weigering leidden.
 • 14.6 Wij kunnen Uw Kaart blokkeren, wat betekent dat U deze niet voor transacties kunt gebruiken als wij redelijke twijfels hebben over de veiligheid van Uw Kaart of als Wij vermoeden dat Uw Kaart wordt gebruikt op een frauderende of niet-geautoriseerde manier. Wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen van dergelijke blokkering, of onmiddellijk erna als dit niet eerder kan, ook van de redenen voor de blokkering, behalve als dit redelijke veiligheidsmaatregelen in de weg zou staan of op een andere manier onwettelijk zou zijn. Wij zullen de blokkering opheffen en, indien nodig, u zo snel mogelijk gratis een nieuwe Kaart verstrekken zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. U kunt ook contact opnemen met Onze Klantendienst in overeenstemming met clausule 15 om indien dit mogelijk is de blokkering te laten opheffen.

15. KLANTENDIENST, COMMUNICATIE EN KLACHTEN

 • 15.1 De Klantendienst van MAES kan normaal gecontacteerd worden tussen 8 en 22 uur van maandag tot vrijdag en van 9 tot 18 uur op zaterdag. Tijdens deze uren zullen zij proberen om alle vragen onmiddellijk te beantwoorden. Gelieve echter te noteren dat bepaalde types van vragen enkel kunnen worden opgelost tijdens normale kantooruren. U kunt contract opnemen met de Klantendienst van MAES op de volgende manieren:
  • E-mail: mcc@maesmobility.be
  • Telefonisch: 03 889 89 89
  • Adres: Reedonk 12, 2880 Bornem
   Als Wij contact moeten opnemen met U of U een bericht moeten sturen volgens deze Overeenkomst, doen wij dit door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat U ons hebt opgegeven toen U Uw Kaart ontving, of door u te telefoneren op het nummer dat u ons bezorgde toen U Uw Kaart voor het eerst ontving, behalve wanneer anders gestipuleerd in de Overeenkomst.
 • 15.2 De kantooruren van MAES zijn maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur (CET). Correspondentie ontvangen na sluitingsuren of op een niet-Werkdag zullen worden behandeld als zijnde ontvangen tijdens de volgende Werkdag.
 • 15.3 Mocht u niet tevreden zijn met welk onderdeel ook van de dienstverlening die U ontvangt, kunnen klachten worden overgemaakt aan onze Klantendienst via de volgende contactdetails:
  • E-mail: servicedesk@xximo.be
  • Telefonisch: 078 353 452
  • Adres: Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem
   Telefoongesprekken kunnen worden beluisterd of geregistreerd voor trainingsdoeleinden.
 • 15.4 MAES en Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat U van de best mogelijke diensterlening geniet. Als u echter niet gelukkig bent over hoe Uw klacht werd behandeld door onze Klantendienst en U Uw klacht op een hoger niveau behandeld wenst te zien, kunt U contact opnemen met de uitgever van de Kaart, IDT Financial Services, PO Box 1374, 1 Montarik Building, 3 Bedlam Court, Gibraltar, e-mailadres: complaints@idtfinance.com, web www.idtfinance.com die uw eerstvolgende stap is voor verdere hulp. Een kopie van Onze klachtenprocedure vindt u op www.xximo.be of kunt u schriftelijk aanvragen.
 • 15.5 As u onze klachtenprocedure volledig hebt doorlopen, en u ontevreden blijft, kunt U klacht neerleggen bij de Financial Services Commission, PO Box 940, Suite 3, Ground Floor, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, e-mail psdcomplaints@fsc.gi, web www.fsc.gi. Het is belangrijk dat U er zich van bewust bent dat wettelijk het niet de rol is van de Gibraltar Financial Services Commission om geschillen tussen U en Ons op te lossen.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELEIJKHEID

 • 16.1 Geen van de organisaties vermeld in clausules 1.2 en 1.3 zal aansprakelijk zijn voor:
  • 16.1.1 Elke fout of nalatigheid in relatie tot het gebruik van de Master Wallet of Kaart dat het resultaat is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten onze controle en die onvermijdelijk waren geweest ondanks al onze pogingen tot het tegenovergestelde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout in of het uitvallen van data processing systemen;
  • 16.1.2 de goederen of diensten die een Kaarthouder aankoopt met Uw Kaart;
  • 16.1.3 elk verlies van winsten, verlies van zaken, of welke indirecte schade, gevolgschade, speciale of punitieve verliezen;
  • 16.1.4 een handelaar die weigert een transactie te honoreren of een betaling weigert; of
  • 16.1.5 alle daden of nalatigheden die een gevolg zijn van het feit dat Wij ons houden aan de nationale weten of aan deze van de Europese Unie.
   In elk geval zal de aansprakelijkheid van de organisaties beschreven in clausules 1.2 en 1.3 beperkt zijn tot de balans van de Master Wallet op het moment dat het voorval zich voordoet.
 • 16.2 Bovenop de beperkingen uiteengezet in clausule 16.1, zal Onze aansprakelijkheid beperkt zijn als volgt:
  • 16.2.1 als uw Kaart niet werkt door Onze fout zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het vervangen van de Kaart of terugbetaling aan U van de Beschikbare Tegoeden in Uw Master Wallet; of
  • 16.2.2 als de bedragen onjuist in mindering werden gebracht op Uw Kaart door Onze fout, zal Onze aansprakelijkheid zich beperken tot het betalen aan u van het corresponderende bedrag.
 • 16.3 In alle andere omstandigheden waarin Wij fout zijn, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het terugbetalen van het bedrag van de Beschikbare Tegoeden in de Master Wallet.
 • 16.4 Niets in deze Overeenkomst zal enige reguliere verantwoordelijkheden uitsluiten of beperken die wij niet mogen uitsluiten of bepreken, of onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel.
 • 16.5 Als U of een Kaarthouder Uw Kaart frauduleus heeft gebruikt of toeliet dat Uw Kaart frauduleus werd gebruik, op zulkdanige manier dat dit strijdig is met deze Overeenkomst, voor illegale doeleinden, of als U of een Kaarthouder heeft toegelaten dat Uw Kaart of Kaartgegevens gecompromitteerd werden door grove nalatigheid vanwege U of een Kaarthouder, zult U aansprakelijk worden gehouden voor gebruik en misbruik van de Kaart. Wij zullen alle redelijke en nodige stappen ondernemen om elk verlies van U te recupereren, en er zal geen maximum limiet bestaan voor Uw aansprakelijkheid, behalve wanneer de toepasbare wetten of regelgevingen zulke limiet opleggen. Dit betekent dat u zorg moet dragen voor uw Kaart en uw Kaartdetails en verantwoord moet handelen, indien niet zult u aansprakelijk worden gehouden.
 • 16.6 Het Gibraltar Deposit Guarantee Scheme geldt niet op uw Kaart of uw Master Wallet. Dit betekent dat in het onwaarschijnlijke geval dat IDT Financial Services Limited insolvent zou worden, Uw Kaart onbruikbar zou worden en alle fondsen geassocieerd met Uw Kaart verloren zouden kunnen gaan. Door Uw Kaart te gebruiken en deze Overeenkomst aan te gaan, geeft u aan dat U deze risico’s begrijpt en aanvaardt.
 • 16.7 Als een verantwoordelijk e-money gebruiker, nemen Wij de veiligheid van Uw geld bijzonder ernstig. Uw fondsen worden bewaard in een veilige klantenaccount, speciaal voor het voldoen van transacties uitgevoerd met Uw Kaart. In het weinig waarschijnlijke geval van bankroet, zullen fondsen die Onze account hebben bereikt beschermd zijn tegen claims van crediteurs. Wij bespreken graag alle vragen of bezorgdheden waarmee u mocht zitten met u. Neem contact op met de Klantendienst van MAES voor meer informatie.

17. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 • 17.1 Wij verzamelen bepaalde informatie over U en de Kaarthouders om het Kaartprogramma te beheren. XXImo en IDT Financial Services Limited zijn data controllers van Uw persoonlijke gegevens, en zullen Uw persoonlijke gegevens beheren en beschermen in navolging van de toepasbare Belgische en Gibraltar wetten op de gegevensbescherming.
 • 17.2 Het is mogelijk dat wij Uw persoonlijke gegevens transfereren buiten de EER naar Onze Commerciële Partners waar dit nodig is om Onze diensten aan U te leveren, zoals klantendienst, rekeningadministratie, financiële genoegdoening, of waar de transfer noodzakelijk is als gevolg van Uw vraag, zoals het verwerken van een internationale transactie. Als wij uw persoonlijke gegevens transfereren buiten de EER, nemen wij stappen om te verzekeren dat Uw persoonlijke gegevens substantieel dezelfde bescherming krijgen als de persoonlijke gegevens zoals wanneer gebruikt binnen de EER. U moet er zich bewust van zijn dat niet alle landen wetten hebben ter bescherming van persoonlijke gegevens, gelijkwaardig aan deze van de EER. Uw gebruik van Onze producten en diensten betekent voor Ons dat U instemt met de transfer van Uw persoonlijke gegevens buiten de EER. Als U Uw toestemming voor het verwerken van Uw persoonlijke gegevens of van de transfer ervan buiten de EER intrekt, wat U kunt doen door gebruik te maken van de contactgegevens in clausule 15.1, kunnen wij Onze diensten aan U niet langer leveren. Daarom zal dergelijke intrekking van toestemming gezien worden als de beëindiging van de Overeenkomst.
 • 17.3 Tenzij U Uw expliciete toelating hebt gegeven, zullen Uw persoonlijke gegevens door Ons of onze commerciële partners niet worden gebruikt voor marketing doeleinden (behalve wanneer U zelf Uw toestemming direct aan hen hebt gegeven), noch zullen zij worden gedeeld met derde partijen die niet verbonden zijn met het Kaartschema.
 • 17.4 U hebt het recht de details op te vragen van de persoonlijke informatie die over U wordt bewaard en U kunt deze ontvangen door Ons aan te schrijven. Waar dit wettelijk is toegelaten, zullen wij voor deze service kosten in rekening brengen.
 • 17.5 Gelieve te refereren naar de Privacy Policy van IDT Financial Services Limited https://idtfinance.com/privacy-policy/, en XXImo’s Privacy Policy op https://www.xximo.be/wp-content/uploads/2018/06/XXImo-BVBA-Privacyverklaring.pdf voor alle details, die u beide aanvaardt door de Overeenkomst te aanvaarden.

18. VERANDERINGEN AAN DE OVEREENKOMST

 • 18.1 Onder voorwaarde van het overige van deze clausule 18, kan deze Overeenkomst door Ons te allen tijde worden gewijzigd of geamendeerd voor wettelijke, regelgevende, commerciële of veiligheidsredenen, of om de juiste levering van het Kaartschema te verzekeren of te verbeteren, of voor welke andere redenen dan ook.
 • 18.2 Als er veranderingen worden aangebracht, worden deze gepubliceerd op de Website 2 maanden voor de veranderingen effectief worden (tenzij de wet van Ons vereist of ons toestaat een meer dringende verandering aan te brengen of in het geval van een verandering van de wisselkoers). Kopieën van de meest up-to-date versie van de Overeenkomst zullen te allen tijde beschikbaar worden gemaakt op de Website.
 • 18.3 U wordt verondersteld de verandering te hebben aanvaard indien U Ons niet op de hoogte brengt van het tegendeel voor de datum van inwerkingtreding en U de Kaart blijft gebruiken. Als U de verandering niet aanvaardt, kunt U deze Overeenkomst beëindigen mits een maand vooropzeg.

19. WET EN RECHTBANKEN

 • 19.1 De Overeenkomst en Uw relatie met Ons onder of in verband met de Overeenkomst, zullen worden beheerd door de wet van Engeland en Wales. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Gibraltar.

20. OVERDRACHT

 • 20.1 Wij kunnen de voordelen en lasten van deze Overeenkomst te allen tijde overdragen aan een andere firma door u hierover 1 maand van tevoren te berichten. Als wij dit doen, worden uw rechten niet aangetast. U geeft toestemming voor de overdracht door de Kaart te blijven gebruiken na deze periode van berichtgeving. Als u niet instemt met de overdracht, kunt U de Overeenkomst beëindigen en een teruggave van de Beschikbare Tegoeden vorderen.

21. AFSPLITSING

 • 21.1 Mocht een definitie of een voorziening van de Overeenkomst onwettelijk of onwerkbaar blijken te zijn, in zijn geheel of gedeeltelijk, onder welke regelgeving of wet dan ook, zal deze definitie of voorziening of het gedeelte daarvan worden beschouwd als niet behorend tot de Overeenkomst, maar dit zal de geldigheid en werkbaarheid van het overige in de Overeenkomst niet beïnvloeden.

 

Algemene Voorwaarden MAES